Budhigandaki Hydropower Project  
 

गोरखा जिल्लाको फुजेल, नाम्जुंग र बुन्कोट तथा धादिङ जिल्लाको चैनपुर र ज्यामरुङका जग्गा धनिहरु सहितको मुआब्जा बुझ्न आउने बारेको समय तालिका

 

गोरखा जिल्ला

फुजेल गा.वि.स.का जग्गा धनिहरु सहितको मुआब्जा बुझ्न आउने बारेको समय तालिका

नाम्जुंग गा.वि.स.का जग्गा धनिहरु सहितको मुआब्जा बुझ्न आउने बारेको समय तालिका

बुन्कोट गा.वि.स.का जग्गा धनिहरु सहितको मुआब्जा बुझ्न आउने बारेको समय तालिका

धादिङ जिल्ला

चैनपुर गा.वि.स.का जग्गा धनिहरु सहितको मुआब्जा बुझ्न आउने बारेको समय तालिका

ज्यामरुङ गा.वि.स.का जग्गा धनिहरु सहितको मुआब्जा बुझ्न आउने बारेको समय तालिका

 

News & Events

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
© Budhigandaki Hydroelectric Project Development Committee. All rights reserved.   |   Powered by : Weboo Art